Сервисер термичких и расхладних уређаја

Неки текст

Минимални број поена за упис

Опис посла

У оквиру образовног профила сервисер термичких и расхладних уређаја ученици се оспособљавају за самосталан рад на поправци и сервисирању расхладних и електротермчких уређаја.
Сервисер термичких и расхладних уређаја обавља следеће послове:

 • Поправка и сервисирање расхладних и термичких уређаја у домаћинству
 • Поправка и сервисирање хладњача
 • Поправка и сервисирање климатизатора и др.

Током школовања

У склопу овог занимања ученици се оспособљавају за откривање и отклањање кварова, монтажу и демонтажу електротермичких и расхладних уређаја.Програм обухвата теоријска предавања и практичне вежбе, које заједно омогућавају ученицима да постану компетентни стручњаци за сервисирање термичких и расхладних уређаја.

 • Основне електротехнике: Стицање основних знања из области електростатике; Стицање основних знања из области једносмерних струја; Стицање основних знања из области електромагнетизма; Оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике.
 • Технички материјали: Стицање основних знања о техничким материјалима, њиховој грађи, својствима, врстама и могућностима практичне примене, ради оспособљавања ученика за даље усавршавање или специјализацију у пракси.
 • Електрична мерења и електроника: Стицање основних знања о електронским мерним инструментима и њиховој употреби; Стицање основних појмова о електронским компонентама и њиховој примени.
 • Електротермички уређаји: Стицање основних знања из области ектротермије; Упознавање начина преноса топлоте; Овладавање поступцима мерења и регулације температуре; Упознавање са материјалима за конструкцију електротермичких уређаја; Упознавање са принципима рада појединих елемената електротермичких уређаја; Овладавање начинима испитивања уређаја уз коришћење техничке документације; Овладавање вештинама за самостално одржавање и поправке електротермичких уређаја; Стицање знања о електротермичким апаратима и уређајима неопходним за сервисирање и одржавање; Стицање навика за самостално праћење стручне литературе, каталога и електричних шема; Развијање логичког размишљања и расуђивања при сагледавању и решавању техничког проблема у пракси; Подстицање свесности о животној средини и неопходности употребе само оних материјала који нису штетни за околину и живи свет у њој, укључујући и човека.
 • Расхладни уређаји: упознавање са материјалима у техници хлађења; упознавање са принципом хлађења, принципом рада расхладних уређаја и принципом рада делова расхладне инсталације; упознавање са електричном опремом и уређајима за заштиту на расхладним уређајима; упознавање са прописима и стандардима из области расхладне технике;  упознавање ученика са врстама расхладних инсталација принципом рада, функцијама и конструкцијом; упознавање електричне опреме и уређаја и заштите у електричним инсталацијама; упознавање са процедурама за проналажење и отклањање кварова у расхладној инсталацији; упознавање са врстама електричних машина; стицање способности коришћења стручне литературе, каталога и електричних шема ради продубљивања знања из области рада, даље усавршавање у струци.
 • Пословање у сервисима:  Оспособљавање ученика за рад са програмом за табеларне прорачуне; Оспособљавање ученика за креирање и попуњавање евиденције у сервису; Оспособљавање ученика за коришћење електронских сервиса у комуникацији са клијентима и сарадницима;
 • Сервисирање термичких и расхладних уређаја: упознавање материјала, алата и инструмената који се користе у електротермичкој и расхладној техници; оспособљавање за коришћење алата, инструмената, уређаја и потребног прибора; усвајање одговарајуће стручне терминологије, стандарда и прописа; повезивање теоријских знања образовних програмских садржаја са практичном наставом; развијање радних навика и привикавање на правилан рад појединих операција, као и развијање прецизности, уредности и тачности;  упућивање ученика да прате и користе савремену литературу из ове области;обучавање за примену заштите на раду. 
 • Сервисирање клима уређаја: Упознавање ученика са наменом клима уређаја; Оспособљавање ученика да одреди најоптималније решење при одређивању места поставке клима уређаја; Упознавање ученика са различитим типовима клима уређаја; Оспособљавање ученика за поправку и монтажу различитих клима уређаја (прозорског, сплит, инверторског);  Сервисирање клима уређаја;  Коришћење техничке документације за монтажу уређаја.

Зашто ово занимање?

Овај смер траје 3 године и намењен је првенствено свима који желе одмах по завршетку средње школе да се определе ка запошљавању и активирању у производњи и пружању услуга. Ученик после матуре може такодје наставити школавање на високим школама и даље на факултетима ако за то има интерсовања али такодје са довољно практичног знања може развијати свој бизнис или бити укључен у постојеће производне системе.

Наставак школовања

По завршетку трогодишњег школовања ученици са дипломом овог занимања могу да се врло брзо запосле или уколико желе, могу преко доквалификације и специјализације наставе даље школовање.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10