Техничар друмског саобраћаја

Неки опис

Минимални број поена за упис

Опис посла

Техничар друмског саобраћаја бави се планирањем, организовањем и управљањем друмским превозом људи и робе. Он анализира и оптимизује саобраћајне токове, припрема планове и распореде вожње, надгледа безбедност и усклађеност са саобраћајним прописима. Такође, учествује у одржавању и поправци возила и саобраћајне инфраструктуре, користи савремене информационе технологије за управљање саобраћајем и др.

Основне компетенције техничара друмског саобраћаја су:

  • Припрема документације за возача и возило
  • Организација превоза у путничком и теретном саобраћају
  • Унутрашња контрола саобраћаја
  • Вођење евиденције и документације
  • Учествовање у изради пројектне документације

Током школовања

Техничара друмског саобраћаја током школовања стиче знања и вештине у следећим областима:

  • Саобраћајни прописи: Познавање саобраћајних правила, знакова и прописа.
  • Безбедност саобраћаја: Последице небезбедне вожње, активна и пасивна безбедност возила, узроци саобраћајних незгода, значај техничке исправности возила за безбедност у саобраћају и др.
  • Техничко одржавање возила: Основе механике и електронике возила, рутинска контрола и одржавање техничке исправности возила.
  • Обука вожње и управљање возилом: Вештине вожње на моторном возилу Б категорије. Обука се обавља у различитим условима (градска вожња, вожња на аутопуту, вожња у лошим временским условима).
  • Организација превоза: Планирање најоптималнијих рута, управљање временом и транспотним задацима.

Зашто ово занимање?

Наставак школовања

Пo зaвршeтку срeдњe шкoлe oбрaзoвaњe je мoгућe нaстaвити нa Сaoбрaћajнoм фaкултeту или нeкoм oд тeхничких фaкултeтa, кao и нa фaкултeтимa других прoфилa. Taкoђe, пo зaвршeтку чeтвртoг стeпeнa мoгуће је нaстaвити сa спeциjaлизaциjoм ( V стeпeн ) – дoшкoлoвaњe зa инструктoрe вoжњe и зa рaзличитa другa спeциjaлистичкa звaњa.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10