Возач моторних возила

Неки опис

Минимални број поена за упис

Опис посла

Професионални возач моторних возила је опсосбљен за самостално и безбедно управљање моторним возилом "Б" и "Ц" категорије. Обавља превоз робе и путника на различите дестинације безбедно и ефикасно.Такође возач моторних возула је оспособљен да одржава возила, води превозну документациу, прати и спроводи утовар истовар терета и др.

Возач мотроних возила поседује следеће компетенције:

 • Припремање документације и возила
 • Управљање теретним моторним возилом
 • Контрола терета у току утовара, транспорта и истовара
 • Вођење документације и евиденције
 • Преглед, нега и одржавање возила
 • Предузимње мера за безбедност и здравље на раду

Током школовања

Возач моторних возила током школовања стиче знања и вештине у следећим областима:

 • Моторна возила: Основни сколопови возила, принцип рада мотора, делови мотора, пренос снаге, мењач, спојница (квачило), светлосно-сигнални уређаји, ситем за кочење, систем за ослањање...
 • Прописи у друмскогм саобраћају: Познавање саобраћајних правила, знакова и прописа.
 • Безбедност саобраћаја: Последице небезбедне вожње, активна и пасивна безбедност возила, узроци саобраћајних незгода, значај техничке исправности возила за безбедност у саобраћају и др.
 • Обука вожње и управљање возилом: Вештине вожње на мотроном возилу "Б" и "Ц" категорије. Оспосвљавање за самостално управљање возилом у различитим условима (градска вожња, вожња на аутопуту, вожња у лошим временским условима).
 • Саобраћајна инфрастуктура Врсте путева, начин градње путева, паркиралишта и паркинг гараже, аутобазе и аутостанице, сервиси за одржавање возила, станице за снабдевање горивом.
 • Организација превоза: Планирање најоптималнијих рута, управљање временом и транспотним задацима, прорачун трошкова превоза, тарифе, трансопрно право, шпедиције, трансопрно осигурање..
 • Комуникација и етика: Професионална комуникација са клијентима, диспечерима и другим учесницима у саобраћају, као и поштовање етичких норми у професији.

Зашто ово занимање?

Возач моторних возила је једно од најтраженијх занимања. Одмах након завршеног школовања ученици се могу одмах запослити. Могу наћи запослење у транспортним фирмама или започети сопстевни посао превозника.

Наставак школовања

Пo зaвршeтку срeдњe шкoлe oбрaзoвaњe je мoгућe нaстaвити нa сaoбрaћajнoм фaкултeту или нeкoм oд тeхничких фaкултeтa, кao и нa фaкултeтимa других прoфилa. Taкoђe, пo зaвршeтку чeтвртoг стeпeнa мoгуће је нaстaвити сa спeциjaлизaциjoм ( V стeпeн ) – дoшкoлoвaњe зa инструктoрe вoжњe и зa рaзличитa другa спeциjaлистичкa звaњa.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10