Образовање одраслих

Прва техничка школа Крушевац врши образовање одраслих ученика путем доквалификације, преквалификације и специјализације.

Доквалификацијa је дошколававање са III на IV степен стручне спреме у истом или различитом подручју рада. 

Преквалификација је промена образовног профила истог степена стручности у истом или различитом подручју рада.

Специјализација је школовање за V степен стручне спреме.

На ванредно школовање могу да се упишу сва лица старија од 17 година, која имају завршену најмање основну школу.

Документа потребна за упис:

  • Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
  • Фотокопија личне карте
  • Претходно стечена сведочанства (оригинал)
  • Диплома
  • Лекарско уверење о здравственој способности
  • Пријава за упис ( попуњава се приликом уписа у школи )

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10